Gå videre til innholdet

⭐⭐⭐⭐⭐ Vurdert med 4,9/5 | 300 000+ kunder

  +150.000 FORNØYDE KUNDER
  GRATIS LEVERANSE
  PREMIUM DIAMOND PAINTING

  Vilkår for bruk

  Vilkår og betingelser Artikkel 1 - Definisjoner I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner: Refleksjonstid : perioden hvor kjøperen, som er en forbruker, kan benytte seg av sin angrerett; Forbruker : den fysiske personen som ikke handler i et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med entreprenøren; Angrerett : muligheten for forbrukeren til å frafalle fjernkontrakten innen refleksjonsperioden; Kjøper: personen som det inngås en avstandsavtale med, enten han er forbruker eller ikke; Modellskjema : modellskjemaet for angrerett som Entreprenøren stiller til rådighet som en Forbruker kan fylle ut når han ønsker å benytte seg av sin angrerett. Entreprenør : den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand; Avstandskontrakt : en avtale der det gjøres eksklusiv bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon gjennom nettsiden til entreprenøren eller et annet system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter, frem til og med inngåelse av avtalen; Generelle vilkår og betingelser : de nåværende generelle vilkårene for entreprenøren. Artikkel 2 - Entreprenørens identitet LTH Trading BV, som handler under navnet/navnene: Happy Painting, Diamond Painting Welt Handelskammernummer: 76637603 MVA-nummer: NL860716983B01 E-post: klantenservice@happypainting.nl Artikkel 3 – Tjenester (Dropshipping) Hvis leverandøren er etablert utenfor Nederland, importeres produktet i kjøperens navn. Eventuelle tilleggskostnader, som import-mva og (toll)utgifter, bæres av Kjøper. Forresten, (på tidspunktet for utarbeidelse av disse generelle vilkårene) gjelder ingen import-mva eller tollbehandlingskostnader for forsendelser fra et land utenfor EU til Nederland med en verdi på ikke mer enn 22 euro (eksklusive fraktkostnader). Kjøper som er forbruker kan henvende seg til entreprenøren for å utøve alle juridiske rettigheter han har mot leverandøren, gitt i samsvar med bestemmelsene i disse generelle vilkårene. Betaling for kjøpt produkt skjer gjennom Entreprenør, som sørger for betaling til Leverandør på vegne av Kjøper. Artikkel 4 - Anvendelse Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra entreprenør, bestillinger fra en kjøper til entreprenør og for enhver fjernkontrakt inngått med en kjøper (inkludert: tilleggs-, endrede og oppfølgingsavtaler). Anvendeligheten av eventuelle generelle eller (kjøps)betingelser for motparter til entreprenøren er uttrykkelig avvist. Før fjernkontrakten inngås med en forbruker, gjøres teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig for forbrukeren eller gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på sin datamaskin eller en annen holdbar databærer. . Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før avstandskontrakten inngås, bli angitt hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte. Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid er helt eller delvis ugyldige eller ødelagt, vil resten av avtalen og disse vilkårene forbli i kraft og den aktuelle bestemmelsen erstattes av en bestemmelse i gjensidig samråd uten forsinkelse av originalen så nært som mulig. Artikkel 5 - Tilbudet Hvert tilbud har en begrenset gyldighetstid, det vil si varigheten tilbudet gis på Entreprenørens nettside, eller til de aktuelle produktene ikke lenger er på lager ("utløpt"). Dersom tilbudet er gitt under bestemte betingelser, vil dette være uttrykkelig angitt i tilbudet. Tilbudet er uforpliktende. Entreprenør har rett til å endre og justere tilbudet. Dersom det er inngått avtale med Entreprenøren, vil denne bekrefte avtalen på e-post. Leveringstider på Entreprenørens nettsider er veiledende og ved overskridelse gir de ikke rett til oppløsning eller erstatning, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en riktig vurdering av tilbudet fra Kjøper. Entreprenør er ikke tilbudspliktig dersom Kjøper med rimelighet kunne forventet eller burde ha forstått eller burde forstått at tilbudet inneholder en åpenbar feil eller feil. Kjøper kan ikke utlede noen rettigheter fra denne feilen eller feilen. Alle bilder og spesifikasjoner og andre data i tilbudet er en indikasjon og ved unøyaktighet og/eller avvik kan de ikke gi opphav til erstatning eller oppløsning av avtalen (med mindre det dreier seg om så vesentlige avvik fra de vesentlige produktegenskaper som faktisk et annet produkt enn det kjøperen bestilte). Bilder som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenør kan ikke garantere at de viste fargene samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene. Artikkel 6 - Prisen MERK : fordi Entreprenøren ikke er den part som importerer produktene, er prisene som er oppgitt i tilbudet eksklusiv merverdiavgift og andre offentlige avgifter samt frakt og eventuelle transport- og emballasjekostnader, med mindre annet er uttrykkelig angitt. For forbrukere vises derfor en pris eksklusiv moms, avgifter og fraktkostnader. Kjøper er ansvarlig for innførsel og betaling av merverdiavgiften og eventuelle importavgifter av produktene kjøperen har kjøpt. Kjøper anses å være i besittelse av nødvendige import- og/eller betalingstillatelser. Fravær eller tilbakekall av disse tillatelsene fritar ikke Kjøper fra plikten til å ta varen i mot på avtalt måte. Dersom varene ikke selges av Entreprenøren for fortolling, kan Kjøper ikke utlede rett til å kansellere bestillingen/bestillingen. Dersom Kjøper må betale importavgifter, vil disse kostnadene i sin helhet stå for kjøpers regning og risiko. Også til en endring av eventuelle kvalitetsforskrifter og/eller til innsigelser fra tredjeparter mot varene på grunnlag av patenter, Prisene som er oppgitt i tilbudet er basert på de kostnadsfaktorer som var gjeldende på tidspunktet for avtaleinngåelsen, slik som: import- og eksportavgifter, frakt- og lossekostnader, forsikring og eventuelle avgifter og avgifter. Eventuelle fordeler og ulemper ved ankomst, forsendelse eller levering vil krediteres eller bæres av kjøperen. Alle priser er med forbehold om trykk- og trykkfeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke Entreprenøren forpliktet til å levere varen etter feil pris. Et sammensatt tilbud forplikter ikke Entreprenøren til å levere deler av varene som inngår i tilbudet eller tilbudet for en tilsvarende del av oppgitt pris. Artikkel 7 – Avtalen Med forbehold om bestemmelsene i paragraf 4, inngås avtalen på tidspunktet for aksept av kjøperen av tilbudet og oppfyllelsen av de tilhørende vilkårene. Dersom Kjøper har akseptert tilbudet elektronisk, bekrefter Entreprenøren umiddelbart mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av Entreprenøren, kan Kjøper oppløse avtalen. Dersom avtalen inngås elektronisk, vil Entreprenøren iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Dersom Kjøper kan betale elektronisk, vil Entreprenøren ivareta passende sikkerhetstiltak. Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg om Kjøper kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og forhold som er viktige for en forsvarlig inngåelse av Fjernkontrakten. Dersom Entreprenøren på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller knytte særlige vilkår til utførelsen. Entreprenør vil sende følgende informasjon til en forbruker sammen med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer: - under hvilke forhold og på hvilken måte forbrukeren kan benytte seg av angreretten, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten; - informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice; - hvis forbrukeren har angrerett, modell angreskjema. Kjøper skal sørge for at all informasjon, som Entreprenøren angir er nødvendig eller som Kjøper med rimelighet bør forstå er nødvendig for gjennomføring av avtalen, gis til Entreprenøren i tide. Dersom opplysningene som kreves for gjennomføringen av avtalen ikke er gitt Entreprenøren i tide, har Entreprenøren rett til å stanse gjennomføringen av avtalen og/eller belaste kjøper for merkostnadene som følger av forsinkelsen iht. de vanlige prisene.. Entreprenøren er ikke ansvarlig for skade, uansett art, som har oppstått fordi entreprenøren har basert på uriktige og/eller ufullstendige opplysninger gitt av Kjøper, med mindre denne unøyaktigheten eller ufullstendigheten var kjent for Entreprenøren. Artikkel 8 - Angrerett Ved kjøp av produkter har Kjøper som er Forbruker mulighet til å heve avtalen uten å oppgi grunn i løpet av 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av Forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av Forbrukeren og meddelt Entreprenøren. I Refleksjonsperioden vil Forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av sin angrerett, vil han returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje til entreprenøren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren. Dersom Forbrukeren ønsker å benytte seg av sin Angrerett, plikter han å gjøre dette kjent for Entreprenøren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved hjelp av Modellskjemaet. Etter at Forbrukeren har angitt at han ønsker å benytte seg av sin Angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at leverte varer er returnert til rett tid, for eksempel ved forsendelsesbevis. Dersom kunden ikke har angitt at han ønsker å benytte seg av sin Angrerett hhv. ikke har returnert produktet til Entreprenøren, er kjøpet et faktum. Artikkel 9 - Kostnader ved tilbaketrekking Dersom Forbrukeren benytter sin Angrerett, vil returkostnadene være for hans regning. Dersom Forbrukeren har betalt et beløp, refunderer Entreprenøren dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter avbestilling. Dette er betinget av at produktet allerede er mottatt tilbake av entreprenøren eller leverandøren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur. Refusjoner vil skje via samme betalingsmetode som brukes av forbrukeren med mindre forbrukeren uttrykkelig samtykker til en annen betalingsmetode. Ved skade på produktet på grunn av uforsiktig håndtering fra Forbrukerens side, er Forbrukeren ansvarlig for eventuell verdireduksjon på produktet. Artikkel 10 - Utelukkelsesrett til å angre Følgende produkter er ekskludert fra angreretten: produkter som er klart personlige i naturen; produkter som ikke kan returneres på grunn av deres natur; produkter som kan ødelegges eller eldes raskt; produkter hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har innflytelse over; lyd- og videoopptak og dataprogramvare som kjøperen har brutt forseglingen av; forseglede produkter som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene og hvor forseglingen er brutt etter levering; produkter produsert på kjøpers forespørsel, i samsvar med kjøpers spesifikasjoner; forseglet lyd-, videoopptak og dataprogramvare, hvis forsegling er brutt etter levering. Artikkel 11 - Samsvar og garanti Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene og/eller lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen. offentlige forskrifter. Entreprenør påpeker at enkelte produkter, inkludert kosmetiske pleieprodukter, har en begrenset best-før-dato, som til enhver tid er angitt på det aktuelle produktet. Kjøper må ta hensyn til denne holdbarheten som kvaliteten og sikkerheten til produktet kan garanteres innenfor i henhold til produsentens garanti. En garanti gitt av Entreprenøren, Leverandøren, en produsent eller importør påvirker ikke de juridiske rettigheter og krav som Forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor Entreprenøren i henhold til avtalen. Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal meldes til Entreprenøren skriftlig innen 4 uker etter levering. Produktene skal returneres i originalemballasje og i ny stand. Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for noen individuell bruk av Forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene. Ved påberopelse av garantien vil Entreprenøren etter eget skjønn sørge for utskifting eller reparasjon. Ved utskifting forplikter Kjøper seg til å returnere den erstattede varen til Entreprenøren. Garantien gjelder ikke hvis: Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og/eller bearbeidet av tredjeparter; De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte behandlet uforsiktig eller i strid med entreprenørens anvisninger og/eller har blitt behandlet på emballasjen; Manglen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har gitt eller vil gi med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes. Artikkel 12 - Levering og utførelse Entreprenør vil håndtere bestillinger på produkter med størst mulig forsiktighet. Leveringssted er adressen som Kjøper har oppgitt til Entreprenøren. Entreprenør vil utføre aksepterte bestillinger raskt. Alle leveringstider er imidlertid veiledende, lengre leveringstider enn angitt via nettsiden gjelder for levering av produkter fra utenfor Nederland. Denne terminen avhenger av leverandørens leveringstid. Kjøper kan aldri utlede noen rettigheter fra noen angitte vilkår. Dersom en ordre ikke eller bare delvis kan utføres, vil Kjøper få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. I så fall har kjøperen som er Forbruker rett til å oppløse avtalen uten kostnader med hensyn til produkter som ikke kan leveres eller ikke kan leveres innen rimelig tid. Entreprenøren har rett til å levere varene i deler, med mindre dette er fraviket ved avtale eller delleveransen ikke har en selvstendig verdi. Entreprenøren har rett til å separat fakturere de leverte varene. Overskridelse av en termin gir ikke kjøper rett til erstatning. I tilfelle oppløsning i samsvar med bestemmelsene i paragraf 3 i denne artikkelen, vil entreprenøren refundere beløpet som er betalt av kjøperen så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning. Dersom levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil entreprenøren gjøre sitt ytterste for å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det på en oversiktlig og forståelig måte fremgå at det leveres en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan angrerett ikke utelukkes. Kostnadene ved eventuell returforsendelse er for entreprenørens regning. Risikoen for skade og/eller tap av produkter påhviler Entreprenøren inntil leveringstidspunktet til Kjøper eller en representant utpekt på forhånd og gjort kjent for Entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Varemottak uten kommentarer eller kommentarer på fraktbrev/faktura fungerer som bevis på at emballasjen var i god stand på leveringstidspunktet. Artikkel 13 - Betaling Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som kjøperen skylder betales umiddelbart etter bestilling (eller avtaleinngåelse). Kjøper har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til entreprenøren. Dersom Forbrukeren ikke oppfyller sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, etter at Entreprenøren har blitt informert om forsinket betaling og Entreprenøren har gitt Forbrukeren en frist på 14 dager til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser, etter manglende betale betaling innen denne 14-dagers termin, vil lovpålagte renter påløpe av det fortsatt skyldige beløpet, og entreprenøren har rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene han pådrar seg. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % på utestående beløp opp til € 2 500; 10 % på de neste € 2 500 og 5 % på de neste € 5 000 med et minimum på € 40, =. Entreprenøren kan fravike oppgitte beløp og prosenter til fordel for Forbrukeren. Artikkel 14 – Nettsted og produktbestemmelser Entreprenør er ikke ansvarlig for feil og/eller uregelmessigheter i funksjonaliteten til nettsiden sin og er ikke ansvarlig for funksjonsfeil eller utilgjengelighet av nettsiden uansett årsak. Entreprenør garanterer ikke en korrekt og fullstendig overføring av innholdet i e-post sendt av/på vegne av Entreprenør, og heller ikke for rettidig mottakelse av dette. Alle krav fra Kjøper på grunn av mangler fra Entreprenørens side faller bort dersom de ikke er meldt til Entreprenøren skriftlig og begrunnet innen ett år etter at Kjøper fikk kjennskap til eller med rimelighet kunne ha vært klar over de forhold han baserer sine påstander. Entreprenør avviser uttrykkelig - så langt det er tillatt i loven - ethvert ansvar og krav fra Kjøpere og tredjeparter som har lidd (fysisk) skade på grunn av uforsiktig, feilaktig eller unødvendig bruk av produktene. Produktene skal kun brukes i henhold til bruksanvisningen. Ved bruk av narkotika skal Kjøper til enhver tid konsultere sin fastlege. Eventuelle råd gitt av entreprenøren om bruken av produktene er kun generelle og uforpliktende. Hver Kjøper er ansvarlig for å vurdere om produktet passer for ham. Ved tvil bør Kjøpers lege eller fastlege kontaktes for en vurdering av bruken i det konkrete tilfellet. Kosmetikken og elektriske apparater bør oppbevares utilgjengelig for små barn. I tillegg skal produktene oppbevares i henhold til bruksanvisning fastsatt per produkt. Entreprenør råder til å konsultere en ekspert før bruk av de eksterne pleieproduktene ved graviditet, amming, bruk av medisiner og ved tvil om overfølsomhet overfor en av ingrediensene. Artikkel 15 – Force majeure Entreprenøren er ikke ansvarlig overfor Kjøper dersom denne ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen som følge av en force majeure-situasjon. Med force majeure forstås i alle fall, i tillegg til det som er forstått i lov og rettspraksis i denne forbindelse: (i) force majeure fra leverandører av entreprenøren, (ii) statlige tiltak, (iii) strømsvikt, (iv) ) svikt i internett, datanettverk og telekommunikasjonsfasiliteter (for eksempel på grunn av: nettkriminalitet og hacking), (v) naturkatastrofer, (vi) krig og terrorangrep, (vii) generelle transportproblemer, (viii) streik i Entreprenørens virksomhet og (ix) andre situasjoner som er utenfor entreprenørens kontroll som midlertidig eller permanent forhindrer oppfyllelsen av dens forpliktelser. Partene kan suspendere forpliktelsene etter avtalen i den perioden force majeure varer. Dersom denne perioden varer lenger enn to måneder, har hver av partene rett til å oppløse avtalen, uten plikt til å betale erstatning til den annen part. I den grad Entreprenøren delvis har oppfylt eller vil kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen på tidspunktet for inntreden av force majeure, og den del som oppfylles eller skal oppfylles har selvstendig verdi, har Entreprenøren krav på den delen som allerede er oppfylt eller skal oppfylles, skal faktureres separat. Kjøper plikter å betale denne fakturaen som om det var en egen avtale. Artikkel 16 – Klager Ved reklamasjoner må Kjøper først henvende seg til Entreprenøren. En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren skriftlig angir noe annet. Reklamasjon på gjennomføring av avtalen skal fremsettes fullstendig og tydelig beskrevet til Entreprenør innen 7 dager etter at Kjøper har oppdaget manglene. Klager som sendes inn til Entreprenøren vil bli besvart innen en frist på 14 dager fra mottaksdato. Dersom en klage krever påregnelig lengre saksbehandlingstid, vil Entreprenøren svare innen fristen på 14 dager med mottaksmelding og angivelse av når Kjøper kan forvente et mer detaljert svar. Kjøper må gi Entreprenøren minst 4 uker på seg til å løse klagen i gjensidig samråd. Etter denne terminen oppstår det en tvist som er gjenstand for tvisteløsningsprosedyren. Dersom en klage viser seg å være velbegrunnet av entreprenøren, vil entreprenøren etter eget skjønn erstatte eller reparere de leverte produktene gratis. Dersom klagen ikke kan løses i gjensidig samråd, vil det oppstå en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren. En forbruker kan også henvende seg til en tvistekomité for klager via den europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Artikkel 17 - Tvister Avtaler mellom entreprenøren og kjøperen som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov, selv om kjøperen er bosatt i utlandet. Alle tvister som oppstår fra eller som et resultat av avtalen mellom entreprenøren og kjøperen vil avgjøres av den kompetente domstolen i Amsterdam, med mindre obligatoriske bestemmelser fører til en annen domstols jurisdiksjon. Wienersalgskonvensjonen gjelder ikke.

  Fornøyd garanti

  Hvis du ikke er fornøyd med kjøpet, vil vi gi deg din

  Ikke fornøyd = pengene tilbake-garanti

  Hvis du ikke er fornøyd, vil du få pengene tilbake.