Gå videre til innholdet

⭐⭐⭐⭐⭐ Vurdert med 4,9/5 | 300 000+ kunder

  +150.000 FORNØYDE KUNDER
  GRATIS LEVERANSE
  PREMIUM DIAMOND PAINTING

  Vilkår for bruk

  Artikkel 1 - Definisjoner
  I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

  Angrerettfrist: den perioden forbrukeren kan benytte seg av angreretten;

  Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet som inngår en fjernkontrakt med entreprenøren;

  Dag: kalenderdag;

  Varighetstransaksjon: en fjernsalgsavtale som gjelder en serie produkter og/eller tjenester, der leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er spredt over tid;

  Varig medium: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

  Angrerett: Forbrukerens mulighet til å trekke seg fra fjernsalgsavtalen innen angrefristen;

  Entreprenør: fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

  Fjernsalgsavtale: en avtale der det i forbindelse med et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til og med avtaleinngåelsen, utelukkende benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;

  Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren er sammen i samme rom samtidig.

  Generelle vilkår og betingelser: entreprenørens nåværende generelle vilkår og betingelser.

   

  Artikkel 2 - Entreprenørens identitet
  LTH International B.V.
  De Liesbosch 64
  3439LC Nieuwegein
  Handelskammerets nummer: 80248756
  E-Mail: kundeservice@happypaintingnorway.com


  Artikkel 3 - Anvendelsesområde
  Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra entreprenøren og for alle fjernkontrakter og bestillinger som inngås mellom entreprenør og forbruker.

  Før fjernsalgsavtalen inngås, skal teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernsalgsavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene kan inspiseres i entreprenørens lokaler, og de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på forespørsel.

  Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten i disse generelle vilkårene, uten hensyn til foregående avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den lett kan lagres av forbrukeren på en varig databærer. Hvis dette ikke er praktisk mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås opplyses om hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens anmodning.

  Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, skal annet og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid stole på den gjeldende bestemmelsen som er gunstigst for ham.

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller annullert, skal avtalen og disse vilkårene for øvrig fortsatt være i kraft, og den aktuelle bestemmelsen skal uten opphold og etter gjensidig avtale erstattes med en bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer den opprinnelige.

  Situasjoner som ikke dekkes av disse generelle vilkårene, skal vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene.

  Uklarheter om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser skal tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

   

  Artikkel 4 - Tilbudet
  Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være uttrykkelig angitt i tilbudet.

  Tilbudet er ikke bindende. Entreprenøren har rett til å endre og justere tilbudet.

  Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en korrekt vurdering av tilbudet. Hvis den næringsdrivende bruker bilder, er disse en sannferdig fremstilling av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke entreprenøren.

  Alle bilder og spesifikasjoner i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunnlag for erstatning eller oppsigelse av avtalen.

  Bildene som følger med produktene er en sannferdig fremstilling av produktene som tilbys. Operatøren kan ikke garantere at fargene som vises, stemmer nøyaktig overens med de virkelige fargene på produktene.

  Hvert tilbud inneholder informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:

  prisen, eksklusive fortollingskostnader og importmoms. Disse tilleggskostnadene er for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten vil benytte den spesielle ordningen for post- og budtjenester i forbindelse med import. Denne ordningen gjelder hvis varene importeres til bestemmelseslandet i EU, noe som er tilfellet i denne saken. Post- og/eller budtjenesten krever inn merverdiavgiften (eventuelt sammen med fortollingsgebyret) fra mottakeren av varene;

  eventuelle fraktkostnader;

  hvordan avtalen skal inngås og hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå dette;

  om angreretten gjelder eller ikke;

  metoden for betaling, levering og oppfyllelse av avtalen;

  perioden for å akseptere tilbudet, eller perioden der entreprenøren garanterer prisen;

  beløpet for satsen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmiddelet beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige basissatsen for kommunikasjonsmiddelet som brukes;

  om avtalen arkiveres etter at den er inngått, og i så fall hvordan forbrukeren kan få tilgang til den;

  hvordan forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere opplysningene han eller hun har oppgitt i henhold til avtalen, og om ønskelig korrigere dem;

  eventuelle andre språk som avtalen kan inngås på i tillegg til nederlandsk;

  de etiske retningslinjene som den næringsdrivende har sluttet seg til, og hvordan forbrukeren kan konsultere disse retningslinjene elektronisk, og

  minimumsvarighet for avstandskontrakten i tilfelle en varighetstransaksjon.

  Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger og materialtyper.

   

  Artikkel 5 - Avtalen
  Med forbehold for bestemmelsene i punkt 4, er avtalen inngått i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene i det.

  Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal entreprenøren umiddelbart bekrefte mottakelsen av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

  Hvis avtalen inngås elektronisk, skal entreprenøren treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal entreprenøren treffe egnede sikkerhetstiltak.

  Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av den eksterne avtalen. Hvis gründeren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen, samtidig som han oppgir grunner.

  Entreprenøren vil inkludere følgende informasjon sammen med produktet eller tjenesten til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer:

  1. besøksadressen til den næringsdrivendes virksomhet som forbrukeren kan rette klager til;
  2. vilkårene for og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller en klar erklæring om at angreretten er utelukket;
  3. informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
  4. dataene som er inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre gründeren allerede har gitt forbrukeren disse dataene før gjennomføringen av avtalen;
  5. kravene for å si opp avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er tidsubestemt.

  Ved en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for den første leveransen.

  Hver avtale inngås under forutsetning av at det er tilstrekkelig tilgang på de aktuelle produktene.

   

  Artikkel 6 - Angrerett
  Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten å oppgi grunn i 14 dager. Denne avkjølingsperioden starter dagen etter at produktet er mottatt av forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og gjort kjent for entreprenøren.

  I angreretten skal forbrukeren behandle produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver sin angrerett, vil han returnere produktet til entreprenøren med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.

  Dersom forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten, er han forpliktet til å informere den næringsdrivende om dette innen 14 dager etter at han har mottatt produktet. Forbrukeren må gi beskjed om dette i en skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har opplyst at han/hun ønsker å benytte seg av angreretten, må han/hun returnere varen innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, for eksempel ved hjelp av et forsendelsesbevis.

  Hvis kunden ikke har uttrykt sitt ønske om å bruke angreretten eller ikke har returnert produktet til entreprenøren etter utløpet av periodene nevnt i avsnitt 2 og 3, er kjøpet et faktum.

   

  Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking
  Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, må forbrukeren dekke kostnadene ved retur av produktene.

  Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil entreprenøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter angreretten. Dette er under forutsetning av at produktet allerede er mottatt tilbake av entreprenøren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur.

   

  Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten
  Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder bare hvis den næringsdrivende har opplyst tydelig om dette i tilbudet, i hvert fall i god tid før avtalen inngås.

  Unntak fra angreretten er kun mulig for produkter:

  1. forårsaket av entreprenøren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
  2. som helt klart er av personlig karakter;
  3. som ikke kan returneres på grunn av sin art;
  4. som kan ødelegges eller eldes raskt;
  5. hvis pris er utsatt for svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse på;
  6. for enkeltstående aviser og magasiner;
  7. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare hvis forseglingen er brutt av forbrukeren.
  8. for hygieniske produkter der forseglingen er brutt av forbrukeren.

  Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

  1. om overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. hvis levering har startet med forbrukerens uttrykkelige samtykke før angrefristen er utløpt;
  3. Om spill og lotterier.

   

  Artikkel 9 - Prisen
  I løpet av gyldighetsperioden som er nevnt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke bli økt, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i momssatser.

  I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er underlagt svingninger i finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at eventuelle oppgitte priser er målpriser, skal oppgis sammen med tilbudet.

  Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelsen er kun tillatt dersom de følger av lovbestemmelser eller forskrifter.

  Prisøkninger fra 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt det og:

  1. de følger av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser, eller
  2. forbrukeren har rett til å heve avtalen fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

  I henhold til § 5(1) i omsetningsskatteloven av 1968 finner leveringsstedet sted i det landet der transporten påbegynnes. I dette tilfellet skjer leveringen utenfor EU. Etter dette vil post- eller budtjenesten kreve inn innførselsmerverdiavgift eller fortollingsgebyr fra kunden. Følgelig vil ikke entreprenøren bli belastet merverdiavgift.

  Alle priser er med forbehold om trykk- og settefeil. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. I tilfelle trykk- og settefeil er entreprenøren ikke forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

   

  Artikkel 10 - Samsvar og garanti
  Entreprenøren garanterer at produktene og / eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er nevnt i tilbudet, rimelige krav til sunnhet og / eller brukervennlighet og gjeldende lovbestemmelser og / eller myndighetsforskrifter på datoen for avtaleinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for annet enn normal bruk.

  En garanti gitt av entreprenøren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende mot entreprenøren på grunnlag av avtalen.

  Eventuelle defekte eller feilleverte produkter må meldes skriftlig til entreprenøren innen 14 dager etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand.

  Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver enkelt bruk av forbrukeren, og heller ikke for råd om bruk eller anvendelse av produktene.

  Garantien gjelder ikke hvis:

  Forbrukeren har selv reparert og/eller modifisert de leverte produktene eller fått dem reparert og/eller modifisert av tredjepart;

  De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt behandlet uforsiktig eller i strid med anvisningene fra entreprenøren og/eller behandlingen på emballasjen;

  Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som er eller vil bli pålagt av myndighetene om arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

   

  Artikkel 11 - Levering og utførelse
  Entreprenøren skal utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av produktbestillinger.

  Leveringsstedet er den adressen forbrukeren har oppgitt til selskapet.

  Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger så raskt som mulig, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I så fall har forbrukeren rett til å heve avtalen uten kostnader og rett til eventuell erstatning.

  I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen.

  Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil entreprenøren gjøre et forsøk på å levere en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det bli rapportert på en klar og forståelig måte at en erstatningsartikkel blir levert. Med erstatningsartikler kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved eventuell returforsendelse skal bæres av entreprenøren.

  Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt og gjort kjent for entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

  Hvis forbrukeren velger å avvise det bestilte produktet ved levering eller ikke hente det i tide på et hentepunkt, vil ansvaret til entreprenøren opphøre og ingen refusjon vil bli gitt. 

  Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og fornyelse
  Oppsigelse

  Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

  Forbrukeren kan si opp en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester når som helst mot slutten av den tidsbegrensede perioden, i henhold til avtalte oppsigelsesregler og med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

  Forbrukeren kan endre avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

  opphøre når som helst og er ikke begrenset til å opphøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

  i det minste avslutte dem på samme måte som de ble inngått av ham;

  alltid si opp med samme oppsigelsestid som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

  Utvidelse

  En avtale som er inngått for en bestemt tidsperiode og som omfatter regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt tidsperiode.

  Uten hensyn til foregående avsnitt kan en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter stilltiende fornyes for en tidsbegrenset periode som ikke overstiger tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen mot slutten av fornyelsesperioden med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.

  En tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende fornyes på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si opp avtalen med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned, og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags- eller ukeaviser og magasiner.

  En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og ukeblader som introduksjon (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

  Varighet

  Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren etter ett år når som helst si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet taler mot oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten.

   

  Artikkel 13 - Betaling
  Med mindre annet er avtalt, skal forbrukerens tilgodehavende betales innen 7 virkedager etter at angrefristen nevnt i artikkel 6(1) har startet. Ved avtale om levering av en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

  Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsinformasjonen som er gitt eller nevnt til entreprenøren.

  I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, med forbehold om juridiske begrensninger, har gründeren rett til å belaste de rimelige kostnadene som er gjort kjent for forbrukeren på forhånd.

   

  Artikkel 14 - Klageprosedyre
  Klager på utførelsen av avtalen må sendes til entreprenøren innen 7 dager, fullstendig og tydelig beskrevet, etter at forbrukeren har identifisert manglene.

  Klager som sendes til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

  Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig enighet, oppstår det en tvist som er gjenstand for tvisteløsning.

  En klage suspenderer ikke operatørens forpliktelser med mindre operatøren gir skriftlig beskjed om noe annet.

  Hvis operatøren finner klagen gyldig, vil operatøren etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene kostnadsfritt.

   

  Artikkel 15 - Tvister
  Kontrakter mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.

   

   

   

  Salg av varer på nettstedet blir ikke gjennomført av nettstedeieren utenom leverandøren. En avtale skapes derfor mellom kjøperen og selgeren ved kjøp av løs eiendom.

   

   

  Nettstedeieren er derfor ikke en part i denne salgsavtale. De generelle vilkårene som gjelder mellom kjøperen og selgeren går inn for enkelhets skyld i dette dokument.

  Obs: Disse generelle vilkårene gjelder mellom kjøperen og selgeren og kan derfor ikke vises til mot nettstedeieren.

   

  Om selgeren er befinner seg i et land i Den europeiske union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gjelder det europeiske avstandssalgsdirektivet. Dette direktiv inneholder følgende rettigheter og garantier:

   

  - Selgeren må levere kjøperen med informasjon om skatter, betaling, leveranse samt oppsummering av avtalen på en tydelig skriftlig måte.

   

  - Kjøperen får bestillingen innenfor 30 dager, så vidt ikke annet har blitt avtalt med selgeren. Om varen i spørsmål ikke lengre er tilgjengelig må selgeren informere kjøperen om dette. Eventuelle betalinger må tilbakebetales innenfor tretti dager, så vidt ikke selgeren leverer en sammenlignbar vare.

   

  - Kjøperen har angrerett, som innebærer at kjøperen kan tilbakekalle kjøpet i minst fjorten dager uten å angi grunn. Kjøpet må i dette tilfellet returneres til selger. Eventuelle fraktkostnader står kjøperen for. Eventuelle innbetalinger må tilbakebetales innenfor tretti dager.

   

  ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER

   

  Under disse generelle vilkår har følgende termer følgende betydning:

  Nettsted: Plattform tilgjengelig via [www.diamondpaintingexpert.nl], som også inkluderer alle assosierte underdomener.

  Nettstedeier: Selskapet [MTM Safe B.V] som utgis ved forespørsel, finnes opptatt hos handelsværelset under nummeret som utgis etter forespørsel.

  Kjøper: Den person som gjennomfører et kjøp på ovenstående nettsted.

  Selger: Det selskap som jobber enten som produsent eller næringskjede og selger varer til kjøperen.

   

  ARTIKKEL 2 - KJØPERENS RETTIGHETER

  Om selgeren befinner seg i et land i Den europeiske union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gjelder det europeiske avstandssalgsdirektivet. Dette direktiv inneholder følgende rettigheter og garantier:

   

  - Selgeren må levere kjøperen med informasjon om skatter, betaling, leveranse samt oppsmmering av avtalen på en tydelig skriftlig måte.

   

  - Kjøperen får bestillinger innenfor 30 dager, så vidt ikke annet har blitt avtalt med selgeren. Om varen i spørsmål ikke lengre er tilgjengelig må selgeren kommunisere kjøperen om dette. Eventuelle betalinger må tilbakebetales innenfor tretti dager, så vidt ikke selgeren leverer en sammenlignbar vare.

   

  - Kjøperen har angrerett, som innebærer at kjøperen kan tilbakekalle kjøpet i minst fjorten dager uten å angi grunn. Eventuelle lastekostnader står kjøperen for. Eventuelle innbetalinger må tilbakebetales innenfor tretti dager.

   

  ARTIKKEL 3 - Forhandlerens vilkår

   

  Salget av varer på nettstedet blir ikke gjennomført av nettstedseieren uten selger. En avtale abonneres derfor mellom kjøperen og selgeren ved kjøp av løs eiendom.

  Nettstedeieren er derfor ikke en part i denne salgsavtale. Visse varer kjøpes via tredje part, både etablerte innenfor Den europeiske union samt utom, via nettstedet. Servicen som nettstedeieren opprettholder er en formidlingsservice som tildeles til en tredjepart. Ved bestilling av en vare via nettstedet har nettstedeieren rett å agere som megler i kjøperens navn og for kjøperens konto samt å bestille varen unna den faktiske selgeren av det aktuelle produktet. Om den faktiske selgeren er etablert utfor Nederland og det aktuelle produktet derfor må importeres kommer dette til å gjøres i kjøperens navn. Eventuelle ytre kostnader, som import-moms og tollkostnader kommer derfor å betales av kjøperen.

   

  ARTIKKEL 4 - BETALING

   

  Betaling for det kjøpte produktet behandles via nettstedeieren. Nettstedeieren er også ansvarlig for betaling eller videreformidling til den faktiske selgeren. Det er mulig at den pris som angis på nettstedet skiller seg unna de beløp som nettstedeieren betaler til den faktiske selgeren. Det er mulig at selgeren får anledning til å kjøpe produktet til et lavere beløp etter at den har kjøpt av kjøperen. Forskjellen mellom det beløp som kjøperen betalt og det beløp som har blitt betalt til den faktiske selgeren kommer i disse tilfelle til å betraktes som kompensasjon for den tredje partens formidling service som formidles av nettstedeieren.

  Betaling via VISA/Kredittkort vises som "SP HAPPY DP NO" på kontoutskrift.

  Ved betaling gjennom Klarna skal kjøperen betale faktura innen betalingsfristen uavhengig om pakken er ankommet kjøper eller ikke, for å unngå å motta gebyr. Normal betalingsfrist gjennom Klarna er 30 dager etter bestilling.

   

  ARTIKKEL 5 - KLAGEMÅL

   

  Om kjøperen er misfornøyd med det start som avtalen har blitt gjennomført kan dette meddeles til nettstedeieren via kontaktoppdragene som angis på nettstedet. Hver rapport som gjøres av kjøperen kommer å håndteres av nettstedinnehaveren med største prioritet og behandles så snart som mulig. Nettstedeieren kommer å gi et relevant tilsvar til kjøperen senest 14 dager etter mottagelsen av beskjeden.

  Ved misnøye med fremgangsmåten som siktes til i punkt 1 i denne artikkel kan kjøperen vende seg til tvist-komiteen for Europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

   

   

  Fornøyd garanti

  Hvis du ikke er fornøyd med kjøpet, vil vi gi deg din

  Ikke fornøyd = pengene tilbake-garanti

  Hvis du ikke er fornøyd, vil du få pengene tilbake.